Month: April 2018

Grant Writing Workshop

From 20 August to 25 August 2013, the workshop on how to write a grant, which is in the framework of the Vietnam One Health University Network (VOHUN), was held in Da Nang, Vietnam. The two facilitators from the workshop are Prof. Beth A. Virning – University of Minnesota, School…

Child online course

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. Lorem Ipsum có ưu điểm hơn so với đoạn văn bản chỉ gồm nội dung kiểu…

One Health Core Competency and Curricula Mapping

On September 28-30, 2013, workshop of One Health Core Competency (OHCC) and Curricula Mapping was organized in Can Tho. The OHCC initiative has involved U.S partner organization, the South East Asia One Health University Network (SEAOHUN), and the One Health Central and East Africa (OHCEA) university network, as well as…

The One Health Risk Assessment Short Course-Hanoi

The One Health Risk Assessment Short Course was held in Hanoi from 3rd to 7th June 2013 by the Hanoi School of Public Health (HSPH) and the Vietnam One Health University Network (VOHUN), funded by the US Agency for International Development (USAID) through the RESPOND/EPT program. The Course was attended…

One Health Course Development Workshop

The One Health Course Development workshop was held in Ho Chi Minh City, December 12-13, 2013. Strengthening One Health at educational institutions in EPT hot-spot regions is a cornerstone of the RESPOND approach. The South East Asia One Health University Network (SEAOHUN), as well as Vietnam One Health University Network…